Shell Helix Ultra Professional AG 5W-30 5 Litr Kanister

chwilowy brak towaru

  • Producent:
  • Kategoria: Pozostałe oleje, smary i płyny samochodowe

Opis produktu

Shell Helix Ultra AG 5W-30 – jako olej silnikowy produkowany w technologii plastikowej proponuje pierwszorzę dną ochronę silnika w sytuacji przedł uż onych interwał ó w zamiany oleju. Ma dopuszczenie Opla wg GM-LL-A-025 oraz GM-LL-B-025.

Obszary wykorzystania Shell Helix Ultra AG 5W-30 jest olejem silnikowym wyprodukowanym w technologii plastikowej specjalnie do silnikó w benzynowych i wysokoprę ż nych Opla/GM. Trafny do każ dych warunkó w eksploatacyjnych i na każ dą temperaturę, dopuszczony do przedł uż onych (elastycznych) interwał ó w wymiany oleju poprzez firmę Opel/GM.

Shell Helix Ultra AG 5W-30 pozostał specjalnie opracowany do wytwarzanych od 2002 roku silnikó w Opla (zwł aszcza Opla Vectry), pasuje ró wnież do starszych silnikó w, wymagają cych lepkoś ci w klasie 5W-30.

Wł aś ciwoś ci Shell Helix Ultra AG oferuje optymalną ochronę silnika przed zuż yciem i zagwarantuje mu dł ugą ż ywotnoś ć. Pasuje do każ dych warunkó w eksploatacyjnych, zaró wno do jazdy w ruchu ulicznym z czę stym zatrzymywaniem się, jak i na wysokich obrotach.

Ż ywotnoś ć silnika, w poró wnaniu z konwencjonalnymi produktami, ulega wyraź nemu przedł uż eniu. Niska lepkoś ć poprawia zdolnoś ć pł ynię cia oleju i obniż a tarcie w silniku. Prowadzi to do niż szego zuż ycia paliwa i lepszego zachowania podczas rozruchu zimnego silnika.

użycie specjalnie wybranych olejó w podstawowych otrzymanych w technologii syntetycznej redukuje skł onnoś ć do parowania i tym samym takż e ubytki oleju. Shell Helix Ultra AG idealnie chroni katalizatory oraz silniki wielozaworowe i turbo.

Dopuszczenia i specyfikacje Przewyż sza specyfikacje: ACEA A3/B3/B4 API SL/CF Dopuszczenia producentó w GM-LL-A-025 (odpowiednik Opel B-040-2095) GM-LL-B-025 (odpowiednik Opel B-040-2098) speł nia specyfikację Fiata 9.55535-G1