Mobil 1 SUPER 3000 XE 5W-30 5 Litr Pojemnik

chwilowy brak towaru

  • Producent:
  • Kategoria: Pozostałe oleje, smary i płyny samochodowe

Opis produktu

Mobil Super 3000 XE 5W-30 - jest to olej o niskim wspó ł czynniku tarcia, oparty na technologii syntetycznej HC i o niskiej zawartoś ci popioł u. Jest asygnowany do wydł uż enia ż ywotnoś ci i efektywnoś ci pojazdó w wyposaż onych w silniki Diesla i systemy kontroli emisji spalin samochodowych.

mocne strony wydł uż a ż ywotnoś ć i skutecznoś ć pojazdó w wyposaż onych w silniki Diesla i systemy kontroli emisji spalin gwarantuje dł ugotrwał ą pracę w wyż szych temperaturach bez oksydacyjnego zagę szczania oleju albo awarii filmu smarnego gwarantuje idealn e wł aś ciwoś ci przepł ywu, choćby w niskich temperaturach, co sprawia, ż e rozruch i naolejenie zimnego silnika jest latwiejsze nadaje się do samochodó w osobowych i lekkich pojazdó w uż ytkowych z silnikami benzynowymi i diesla.

wykorzystanie Mobil Super 3000 XE 5W-30 został zaprojektowany z myś lą o tym, aby odpowiadać najnowszym specyfikacjom olejó w silnikowych najwię kszych producentó w samochodó w, jest takż e zgodny z najnowszymi filtrami czą stek stał ych i katalizatorami benzynowymi.

Mobil Super 3000 XE 5W-30 gwarantuje rewelacyjn ą skutecznoś ć zaró wno w niskich jak i nad wyraz wysokich temperaturach oraz chroni silnik przed zuż yciem i powstawaniem osadó w. Mobil Super 3000 XE 5W-30 jest używany w pojazdach producenta Mercedes-Benz (wymagają cych licencji MB 229.31 albo 229.51), w pojazdach BMW (Longlife Oil 04) i pojazdach producenta Volkswagen (wymagają cych licencji VW 502 00/505 00).

Mobil Super 3000 XE 5W-30 TDI moż e byc stosowany w pojazdach Volkswagena, wyposaż onych we wtrysk bezpoś redni (silniki Diesla czę stotliwoś ć wymiany oleju 15000 km / 1 rok), wymagają ce licencji VW 505 01 i autach Ford Galaxy 1.9L turbo diesel, wymagają cych licencji VW 505 01 lub Ford WSS M2C917-A.

Mobil Super 3000 XE 5W-30 posiada dopuszczenie General Motors Service Fill dexos2 TM, któ re jest wymagane we wszelkich nowych-od 2010 roku- modelach pojazdó w z silnikami wysokoprę ż nymi i benzynowymi modeli GM / Opel / Vauxhall / Chevrolet.

Wedł ug GM/Opel specyfikacja Dexos 2TM jest kompatybilna ze starszymi specyfikacjami GM/Opel (GM-LL-A-025 and GM-B-LL-025). W wię kszoś ci pojazdó w GM / Opel / Vauxhall / Chevrolet, wyposaż onych w silniki benzynowe i silniki Diesla, moż na uż ywać srdokó w smarnych 2Tm Dexos.

Specyfikacje i dopuszczenia: ACEA C3 API SM/SL/CF GM dexos2 Ford WSS-M2C917-A BMW Longlife 04 MB 229.31/229.51 VW 505 00/505 01