Castrol MAGNATEC Professional E 5W-20 5 Litr Kanister

chwilowy brak towaru

  • Producent:
  • Kategoria: Pozostałe oleje, smary i płyny samochodowe

Opis produktu

Castrol Magnatec Professional E 5W-20 jest wysokowydajnym olejem silnikowym o niskim tarciu.Formulacja tego oleju silnikowego oparta jest na technice UMA (Unique Molecular Attraction – oryginalne Przycią ganie Molekularne), stosują cej spolaryzowane dodatki syntetyczne, przylegają ce sprawnie do metalowych czę ś ci silnika.

choćby przy wył ą czonym silniku na powierzchni metalu pozostaje monomolekularna warstwa, któ ra przy nastę pnym rozruchu lepiej broni silnik tradycyjne oleje.wykorzystanieCastrol Magnatec Professional E 5W-20 opracowano przy partnerskiej wspó ł pracy z Fordem do najnowszych silnikó w benzynowych, zgodnie ze specyfikacją WSS-M2C948-B.Castrol Magnatec Professional E 5W-20 polecany jest do nowych, wysokowydajnych silnikó w Ford Fox.Informacja warsztatu FordaNowy olej wg specyfikacji WSS-M2C948-B przy klasie lepkoś ci 5W-20 uzyskał aprobatę do silnikó w benzynowych (wyją tki: Ford KA, Focus ST i Focus RS).

Powinien byćużytkowany w tró jcylindrowych silnikach EcoBoost 1.0, w dodatku jest w peł ni kompatybilny z wcześ niejszymi wersjami. Ford zaleca usilnie, żeby był stosowany do wszystkich silnikó w, do któ rych przewidziano obecnie oleje speł niają ce specyfikacje WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-C albo WSS-M2C925-B.Nowy olej został specjalnie opracowany do silnika Ford EcoBoost i oferuje wyraź ne oszczę dnoś ci paliwa przy jednoczesnym speł nianiu wymagań co do opornoś ci na zuż ycie wg specyfikacji WSS-M2C913-C, w pewnych aspektach choćby je przekraczają c.zalety: perfekcyjn y potencjał oszczę dzania paliwa dzię ki wyśmienicie dopasowanym cechom lepkoś ci prędkie smarowanie silnika po uruchomieniu i tym samym wyraź nie mniejsze cechy zuż ycia w poró wnaniu z konwencjonalnymi olejami słuszna czystoś ć silnika ró wnież w dł ugich okresach mię dzy wymianami oleju Specyfikacje i dopuszczenia: SAE 5W-20 Zgodne z Ford WSS-M2C948-B Sformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa (GHS)Zwroty wskazują ce rodzaj zagroż enia:H304: Poł knię cie i dostanie się przez drogi oddechowe moż e grozić ś miercią.H413: Moż e wywoływać dł ugotrwał e krzywdzące skutki dla organizmó w wodnych.