Sonax XTREME Protect Shine Hybrid NPT 210 Mililitr

chwilowy brak towaru

  • Producent:
  • Kategoria: Pozostałe kosmetyki samochodowe

Opis produktu

Sformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa (GHS)Hasł a ostrzegawcze:uwaga Zwroty wskazują ce rodzaj zagroż enia:H226: Ł atwopalna ciecz i pary.H229: Pojemnik pod ciś nieniem: Ogrzanie grozi wybuchemH281: posiada schł odzony gaz moż e spowodować oparzenia kriogeniczne lub obraż enia.H304: Poł knię cie i dostanie się przez drogi oddechowe moż e grozić ś miercią.Sformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa:P210: Przechowywać z dala od ź ró deł ciepł a, gorą cych powierzchni, ź ró deł iskrzenia, otwartego ognia i innych ź ró deł zapł onu. Nie palić.P251: Nie przekł uwać ani nie spalać, nawet po zuż yciu.P260f: Nie wdychać pył u/dymu/gazu/mgł y/par/rozpylonej cieczy.P410+P412: bronić przed ś wiatł em sł onecznym. Nie wystawiać na dział anie temperatury przekrac- zają cej 50 ° C/122 ° F.P501a: Zawartoś ć /pojemnik usuwać do...P102: chronić przed dzieć mi.