Opis produktu

Sformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa (GHS)Zwroty wskazują ce typ zagroż enia:H304: Poł knię cie i dostanie się przez drogi oddechowe moż e grozić ś miercią.Sformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa:P102: bronić przed dzieć mi.