Valvoline SYNPOWER FE 5W30 5 Litr Pojemnik

chwilowy brak towaru

  • Producent:
  • Kategoria: Oleje silnikowe
  • Klasa lepkości: 5W30
  • Pojemność: 5 l

Opis produktu

Sformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa (GHS)Zwroty wskazują ce wariant zagroż enia:H304: Poł knię cie i dostanie się poprzez drogi oddechowe moż e grozić ś miercią.H315: Dział a draż nią co na skó rę.H317: Moż e powodować reakcję alergiczną skó ry.H318: powoduje poważ ne zniszczenie oczu.H373: Moż e powodować uszkodzenie narzą dó w przez dł ugotrwał e lub naraż enie powtarzane.H411: Dział a toksycznie na organizmy wodne, wywołują c dł ugotrwał e skutki.H413: Moż e powodować dł ugotrwał e destrukcyjne skutki dla organizmó w wodnych.