Valvoline ALL-CLIMATE 5W40 5 Litr Kanister

chwilowy brak towaru

  • Producent:
  • Kategoria: Oleje silnikowe
  • Klasa lepkości: 5W40
  • Pojemność: 5 l

Opis produktu

Sformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa (GHS)Zwroty wskazują ce typ zagroż enia:H304: Poł knię cie i dostanie się przez drogi oddechowe moż e grozić ś miercią.H315: Dział a draż nią co na skó rę.H318: powoduje poważ ne uszkodzenie oczu.H411: Dział a toksycznie na organizmy wodne, powodują c dł ugotrwał e skutki.H413: Moż e wywoływać dł ugotrwał e destrukcyjne skutki dla organizmó w wodnych.