Total QUARTZ INEO ECS 5W-30 5 Litr Pojemnik

chwilowy brak towaru

  • Producent:
  • Kategoria: Oleje silnikowe
  • Klasa lepkości: 5W30
  • Pojemność: 5 l

Opis produktu

TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30 został opracowany zmyś lą o silnikach benzynowych i wysokoprę ż nych, udział w jego tworzeniu miał y przede wszystkim marki Peugeot i Citroen. Uż ywanie tego oleju przyczynia się do sporych oszczę dnoś ci paliwa.INEO ECS 5W-30 przewyż sza wymogi ACEA C2 i jest zalecany poprzez PSA dla wszelkich silnikó w z ukł adem czyszcenia (DPF) oraz bez niego.TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30 wydł uż a okres uż ytkowania systemó w oczyszczania spalin, takich jak katalizatory i filtry czą stek stał ych.

zastosowanie formuł y Fuel Economy zezwala na stosowanie tego oleju we wszystkich porach roku, nawet w najtrudniejszych warunkach pracy.Wł asnoś ci: znaczą ce oszczę dnoś ci paliwa przez optymalizację dodatkó w uszlachetniają cych, najkorzystniejsza ochrona wszystkich czę ś ci ruchomych ECS – Emission Control System – kontrola emisji skażeń w spalinach, wpł ywa pozytywnie na wartoś ć emisji spalin, zwł aszcza emisji CO2 zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń w przepustnicach i zaworach (np.

EGR) umoż liwia stosowne funkcjonowanie systemu Specyfikacje i dopuszczenia: ACEA C2, A5/B5 PSA PEUGEOT CITROEN B71 2290 - QUARTZ INEO ECS to olej typu Low SAPS zalecany poprzez PSA. Widocznie przekracza oczekiwania ACEA C2 i jest ró wnież zalecany do: FIAT 9.55535-S1 TOYOTA Sformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa (GHS)Zwroty wskazują ce typ zagroż enia:H317: Moż e wywoływać reakcję alergiczną skó ry.H318: sprawia poważ ne uszkodzenie oczu.H373: Moż e powodować uszkodzenie narzą dó w poprzez dł ugotrwał e albo naraż enie powtarzane.H411: Dział a toksycznie na organizmy wodne, powodują c dł ugotrwał e skutki.H413: Moż e wywoływać dł ugotrwał e krzywdzące skutki dla organizmó w wodnych.