• Producent:
  • Kategoria: Oleje silnikowe
  • Klasa lepkości: 5W30
  • Pojemność: 1 l

Opis produktu

Shell Helix Ultra AB-L 5W-30 to nastę pca Shell Helix Ultra AX 5W-30.zapewnia maksymalną czystoś ć i znakomitą ochronę silnikó w Mercedes-Benz, a także innych postępowych samochodó w osobowych wyposaż onych w filtr czą stek stał ych (DPF).Shell Helix Ultra AB-L to uniwersalny olej silnikowy w technologii syntetycznej.

asygnowany do silnikó w wię kszoś ci innowacyjnych samochodó w osobowych z katalizatorem i filtrem czą stek stał ych, wymagają cych olej wg normy ACEA A3 /B4 /C3. Intensywna formuł a czyszczą ca Shell Helix Ultra AB-L gwarantuje rewelacyjn ą ochronę przed zanieczyszczeniami.

Pozostał oś ci po procesie spalania i utleniania są rozpuszczane i podzielone na minimalne czą steczki ulegają ce rozproszeniu. Shell Helix Ultra AB-L uniemożliwia tworzeniu się kolejnych osadó w do czasu nastę pnej wymiany oleju.

Filtr czą stek stał ych jest adekwatnie broniony, a silnik zyskuje dł uż szą ochronę niezależ nie od warunkó w jazdy, a także cichszą i spokojniejszą pracę. Komplet dodatkó w uszlachetniają cych dla udoskonalonych osią gó w.

Aby zwię kszyć osią gi (sprawnoś ć ) silnika Shell Helix Ultra AB-L został wzbogacony w komplet dodatkó w uszlachetniają cych, któ re z jednej strony nadzwyczajn a ochronę silnika przed zuż yciem w cią gu cał ego terminu przydatnoś ci oleju, z drugiej zaś redukują zuż ycie paliwa oraz emisję substancji zgubnych CO2.

Specyfikacje (Dopuszczenia i normy):Przewyż sza specyfikacje: ACEA A3/ B4 / C3 API SL/ CF Dopuszczenia producenta: MB-dopuszczenie 229.51