Mobil 1 SUPER 2000 X1 DIESEL 10W-40 1 Litr Puszka

chwilowy brak towaru

  • Producent:
  • Kategoria: Oleje silnikowe
  • Klasa lepkości: 10W40
  • Pojemność: 1 l

Opis produktu

Ś rodki smarne linii Mobil kolekcji Super 2000 to oleje silnikowe wysokiej jakoś ci, które oferują nieprzeciętn ą ochronę i poziom produktywnoś ci.Wł aś ciwoś ci i mocne strony:Produkty linii Mobil Super 2000 pozwolą kobiet stwu na uzyskanie najlepszych osią gów.Najważ niejsze cechy i mocne strony:nadzwyczajn a ochrona przed zuż yciemdoskonał a ochrona w wysokich temperaturachdoskonał a ochrona w niskich temperaturachZastosowanie:Mobil Super 2000 X1 Diesel 10W-40 jest asygnowany do silników wysokoprę ż nych samochodów osobowych i lekkich cię ż arówek, zagwarantuje bezawaryjną ochronę, która wykracza poza klasyczne oleje mineralne. Polecamy Mobil Super 2000 X1 Diesel 10W-40, zwł aszcza jeś li silnik pracuje w warunkach wię kszego obcią zenia.Należ y przestrzegać instrukcji obsł ugi swojego pojazdu w odniesieniu do zalecanej lepkoś ci oleju silnikowego i jego specyfikacji.Specyfikacje i dopuszczenia:ACEA A3/B3API CFMB 229.1VW 501.01/505.00