Opis produktu

High Performer 5W-30 (Peugeot + Citroen) C2 SAPS do filtró w czą stek stał ych jest uniwersalnym, oszczę dzają cym paliwo olejem silnikowym do postępowych samochodó w osobowych z silnikami benzynowymi i wysokoprę ż nymi o przedł uż onych interwał ach podmiany.

Specjalna formulacja oleju sprawia, ż e świetnie pasuje do pojazdó w wyposaż onych w postępowe tró jdroż ne katalizatory, a także filtry czą stek stał ych do diesli. Ten oszczę dzają cy paliwo olej silnikowy pasuje znakomicie do innowacyjnych silnikó w benzynowych i wysokoprę ż nych z i bez turbodoł adowania, wystę pują cych w samochodach osobowych i transportowych, o przedł uż onych interwał ach wymiany oleju.

Specyfikacje: API: SM / CF ACEA: A1/B1 A5/B5 C2 (olej silnikowy Low SAPS ) Peugeot Citroen i inne High Performer 5W-30 C2 SAPS jest uniwersalnym olejem wielozakresowym o niskim tarciu, opracowanym wg najnowszych standardó w na bazie wybranych olejó w podstawowych.

dokładnie dostosowane, produktywne dodatki uszlachetniają ce sprawiają, ż e ten wysokowydajny olej silnikowy posiada nastę pują ce wł aś ciwoś ci: oszczę dza paliwo pracują c pod czę ś ciowym i peł nym obcią ż eniem nadaje się do progresywnych katalizatoró w nad wyraz korzystne wł aś ciwoś ci w trakcie zimnego rozruchu w wysokich temperaturach eksploatacyjnych formuje bezpieczną warstwę smarują cą dobrany do wydł uż onych interwał ó w wymiany oleju niezwykle dobre wł aś ciwoś ci oczyszczają ce i rozpraszają ce skażenia bardzo poprawnie chroni przed zuż yciem, korozją i tworzeniem się piany.

Sformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa (GHS)Zwroty wskazują ce typ zagroż enia:H412: Dział a krzywdząco na organizmy wodne, wywołują c dł ugotrwał e skutki.Sformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa:P103: Przed uż yciem przeczytać etykietę.P273: Unikać uwolnienia do ś rodowiska.P501: Zawartoś ć /pojemnik usuwać do...