GM OPEL 5W-40 DPF 1 Litr Puszka

chwilowy brak towaru

  • Producent:
  • Kategoria: Oleje silnikowe
  • Klasa lepkości: 5W40
  • Pojemność: 1 l

Opis produktu

ORYGINALNY olej silnikowy GM (Opel) 5W-40 Supreme Plus DPF! GM Genuine 5W-40 jest olejem o najwyż szej jakoś ci, adekwatnie dobranym do wymogów oszczę dnoś ci paliwa i ochrony silnika. Najmocniej adekwatny do pojazdów Opla, które ze wzglę du na filtr czą stek stał ych, wymagają oleju speł niają cego specyfikację ACEA C3. Dzię ki dopuszczeniom producenckim Porsche, Forda, BMW, Mercedesa i VW wielkie moż liwoś ci stosowania w wielu pojazdach.Oryginalny towar koncernu GM przeznaczony na rynek europejski – patrz oznaczenie artykułu. Wszystkie autentyczne oleje GM mają na odwrotnej stronie wkł adkę z uwagami dotyczą cymi uż ytkowania i wskazówkami odnoś nie do ochrony ś rodowiska we wszelkich europejskich ję zykach narodowych.