Castrol MAGNATEC 10W-40 A3/B4 5 Litr Pojemnik

chwilowy brak towaru

  • Producent:
  • Kategoria: Oleje silnikowe
  • Klasa lepkości: 10W40
  • Pojemność: 5 l

Opis produktu

Nastę pca oleju Castrol GTX5 Magnatec SAE 10W-40! Specjalne struktury czą steczek oleju Castrol Magnatec są za każdym razem na miejscu, gdy zachodzi taka potrzeba i pewnie bronią silnik przed zuż yciem*, już podczas krytycznej fazy rozgrzewania.

Bezpieczna ochrona bezpoś rednio po starcie, dzię ki specjalnym czą steczkom, któ re: przylegają do powierzchni wraż liwych czę ś ci silnika, jeszcze lepiej bronią c je przed zuż yciem. Zapewniają trwał ą ochronę w każ dych warunkach jazdy, takż e przy niskich temperaturach zewnę trznych.

*Potwierdzone przez test silnikowy wg API Sequence IVA Specyfikacje i dopuszczenia API SL/CF ACEA A3/B4 VW 501 01/505 00 Mercedes-Benz MB 229.1 Fiat 9.55535.D2 Sformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa (GHS)Zwroty wskazują ce wariant zagroż enia:H304: Poł knię cie i dostanie się poprzez drogi oddechowe moż e grozić ś miercią.