• Producent:
  • Kategoria: Oleje przekładniowe

Opis produktu

Mobil ATF 220 to wysokiej jakoś ci pł yn asygnowany do użytkowania w automatycznych skrzyniach biegó w, do któ rych zalecane są pł yny speł niają ce oczekiwania klasyfikacji GM Dexron IID. Moż e on być ró wnież używany jako pł yn hydrauliczny.

Mobil ATF 220 jest wytworzony z wysokiej jakoś ci mineralnych olejó w bazowych, wzbogaconych kompletem dodatkó w uszlachetniają cych, udoskonalają cymi wskaź nik lepkoś ci i zawierają cymi mię dzy innymi: przeciwutleniacze, dodatki przeciwpienne, detergenty,, a także modyfikatory tarcia.

towar ten oferuje prawidłowe wł aś ciwoś ci jezdne w ró ż nych warunkach drogowych i szczegó lnie pasuje do pojazdó w zbudowanych przed rokiem 1994. Wł asnoś ci i mocne strony: dobra stabilnoś ć cieplna i oksydacyjna uniemożliwia powstawaniu osadó w i zagwarantuje niezawodną pracę przez cał y okres eksploatacji dobre wł aś ciwoś ci przeciwzuż yciowe wydł uż enie ż ywotnoś ci skrzyni biegó w znakomit a pł ynnoś ć w niskich temperaturach prawidłowy zimny rozruch i prędkie smarowanie w niskich temperaturach otoczenia wydajne wł aś ciwoś ci przeciwpienne śladowe ryzyko wycieku, a także ryzyko skażenia kompatybilny z powszechnie stosowanymi materiał ami uszczelnień brak wyciekó w Mobil ATF 220 to pł yn o wysokiej jakoś ci, asygnowany do wykorzystywania w samoczynnych skrzyniach biegó w, do któ rych zalecane są pł yny speł niają ce oczekiwania specyfikacji GM Dexron IID.

Jest też uż ywany w rę cznych przekł adniach samochodowych, ukł adach wspomagania ukł adó w kierowniczych i ukł adach hydraulicznych urządzeń rolniczych. Inne użycia: konwerter, skrzynia biegó w, wspomaganie kierownicy, lub inne ukł ady hydrauliczne wymagają ce uż ycia specyfikacji pł ynu Dexron IID albo Allison C-4 przemysł owe systemy hydrauliczne Specyfikacje i dopuszczenia: Daimler Chrysler MB 236.7 MAN 339 TYPE V-1 MAN 339 TYPE Z-1 VOITH TURBO H55.633536 (G607) ZF TE-ML-03D/04D/11A/14A/17C Mobil ATF 220 odpowiada: GM Dexron II Allison C-4 Renk Doromat Caterpillar TO-2 Ford M2C163-A GM Type A Suffix A