Opis produktu

Castrol Syntrans V FE 75W-80 to w peł ni syntetyczny olej przekł adniowy klasy SAE 75W-80, charakteryzują cy się wyją tkowymi wł aś ciwoś ciami przeciwzatarciowymi, wysokim potencjał em oszczę dnoś ci paliwa i idealnie wspó ł pracują cy z synchronizatorami.

optymalny do ukł adó w transaxle, manualnych skrzyń biegó w, skrzyń rozdzielczych i systemó w napę dowych, wymagają cych oleju zgodnego z klasyfikacją API GL-4. Castrol Syntrans V FE 75W-80 rekomendowany jest poprzez Castrol do wszystkich 5- i 6-biegowych manualnych skrzyń biegó w w Volkswagenie, Audi, Seacie i Š kodzie.

użycie: Koncern VW: adekwatny do wszelkich 5- i 6-biegowych manualnych skrzyń biegó w Audi: zgodnie z nr czę ś ci G 052 532 VW: zgodnie z nr czę ś ci G 052 171 w dwusprzę gł owych skrzyniach biegó w w wersji suchej atuty: szczególnie dobra pł ynnoś ć w niskich temperaturach zagwarantuje dopełniającą ochronę podczas startu i ulepsza sprawnoś ć zmiany biegó w perfekcyjnie wspó ł pracuje z synchronizatorami choćby w niskich temperaturach dobra odpornoś ć na ś cinanie – pewne smarowanie poprzez dł ugi czas przy zachowanej funkcjonalnoś ci szczególnie dobra wytrzymałoś ć na ciepł o i utlenianie – czysta przekł adnia, dł uż sza ż ywotnoś ć oleju lepsza produktywnoś ć oleju – oszczę dnoś ć paliwa i niż sza emisja bardzo dobra wspó ł praca z synchronizatorami Specyfikacje/dopuszczenia: API GL-4+ opracowany do wszelkich postępowych 6-biegowych, wspó ł osiowych skrzyń biegó w w samochodach Audi, odpowiada G 052 532 sugerowany przez Castrol dla VW, Skody, Seata z manualnymi 6-biegowymi skrzyniami biegó w Sformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa (GHS)Zwroty wskazują ce typ zagroż enia:H412: Dział a krzywdząco na organizmy wodne, powodują c dł ugotrwał e skutki.