Opis produktu

Castrol Syntrans FE 75W to cał kowicie plastikowy olej przekł adniowy klasy SAE 75W, moż e być użytkowany w wię kszoś ci manualnych skrzyń biegó w, któ re wymagają oleju zgodnego z API GL-4. Szczegó lnie zaleca się stosowanie artykułu w nowych skrzyniach aut producenta Ford, Volvo, Jaguar, Land Rover i Mazda.

Syntrans FE 75W ma dopuszczenie Ford WSS-M2C200-D2. Dzię ki swej wyją tkowej charakterystyce niskolepkoś ciowej, przy lepkoś ci 75W umoż liwia maksymalną oszczę dnoś ć paliwa, ponieważ tarcie wewnę trzne zredukowane jest do minimum.

Castrol Syntrans FE 75W zapewnia maksymalny komfort zmiany biegó w na zimno, perfekcyjn e wł aś ciwoś ci synchronizowania i stał e atrybuty tarcia poprzez dł ugi okres eksploatacji. Zalety: maksymalny komfort zmiany biegó w w niskich temperaturach świetn a zdolnoś ć synchronizowania i niezmienna charakterystyka tarciowa przez dł ugi okres eksploatacji wybitna ochrona przed zuż yciem przy jednoczesnej wysokiej zdolnoś ci oszczę dzania paliwa wyś mienita niepodatnoś ć na ś cinanie wyją tkowo oporny na utlenianie i obcią ż enie cieplne obniż a temperaturę pracy dzię ki niewielkim stratom wskutek tarcia Specyfikacje/dopuszczenia: API GL-4 speł nia specyfikację Ford WSS-M2C200-D2 optymalny do wszystkich nowoczesnych skrzyń biegó w w Fordzie, Volvo i Toyocie, a zwł aszcza w skrzyniach 6-biegowych.

Sformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa (GHS)Zwroty wskazują ce wariant zagroż enia:H304: Poł knię cie i dostanie się przez drogi oddechowe moż e grozić ś miercią.