Wpływ zaufania do marki na zachowania konsumentów (194 str.)

chwilowy brak towaru

  • Producent: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Kategoria: Książki motoryzacyjne
  • Oprawa: miękka
  • Autor: Rudzewicz Adam
  • Ilość stron: 194
  • Rok wydania: 2018

Opis produktu

W monografii plastikowie ujęto istniejący dorobek literatury oraz przybliżono rozumienie istoty zaufania i jego wpływu na zachowania zakupowe konsumentów. Podjęto także próbę starannego zdefiniowania zaufania konsumenckiego do , a także wyodrębnienia jego głównych składników. Rozważania przeprowadzono zgodnie z modelem hipotetyczno-dedukcyjnym. Celem głównym pracy było określenie wpływu zaufania konsumenckiego do marki na lojalność konsumenta. Sposób jego realizacji polegał na krytycznym przeglądzie literatury wspartym wynikami przeprowadzonych badań własnych. Badania te cechuje podejście analityczne, dające możliwość uogólnienia i modelowania wyników.
Zaproponowana przez autora koncepcja badawcza pomiaru zaufania konsumenckiego do producenta, a następnie określenie relacji pomiędzy zaufaniem a lojalnością konsumenta są rozwinięciem paradygmatów ekonomii behawioralnej. Podejmowane poprzez autora rozważania wpisują się dodatkowo w nurt nowej ekonomii instytucjonalnej, w której uznano, że trwałe relacje przedsiębiorstwa z konsumentami oparte na zaufaniu tworzą silną instytucję.
ponadto wykazano, iż zaufanie i jego składniki wpływają na wydajność działań przedsiębiorstwa rozumianą jako wzrost lojalności konsumenta. Działania te zweryfikowano i potwierdzono nowoczesnymi metodami statystycznymi.

Spis treści:

Wstęp

1. Behawioralne uwarunkowania decyzji konsumentów
1.1. Podstawowe elementy teorii zachowań konsumenta
1.2. Modele cyklu decyzyjnego nabywcy w świetle ekonomii behawioralnej
1.3. Artykuł materialny i niematerialny w wymiarze rynkowym
1.4. Determinanty lojalności konsumenta

2. Teoretyczne aspekty zaufania konsumenckiego do marki
2.1. Instytucjonalne znaczenie zaufania w ekonomii
2.2. Istota zaufania w procesie wymiany
2.3. Kształtowanie zaufania konsumenckiego
2.4. Rola firmy w konkurencji rynkowej

3. Zaufanie konsumenckie do firmy - pomiar i komponenty składowe
3.1. Pomiar zaufania konsumenckiego do producenta w świetle literatury
3.2. Komponenty składowe zaufania konsumenckiego
3.3. Koncepcja własna pomiaru zaufania konsumenckiego do firmy

4. Zaufanie do firmy a lojalność konsumenta w świetle badań własnych
4.1. Przesłanki i założenia metodyczne wykonywanych badań
4.2. Weryfikacja narzędzia pomiarowego zaufania konsumenckiego do producenta
4.3. Pomiar zaufania konsumenckiego do marki i lojalności konsumenta
4.4. Wpływ zaufania konsumenckiego do marki na lojalność konsumenta
4.5. Teoretyczne i aplikacyjne walory wyników badań

Zakończenie
Literatura
Streszczenia
Załączniki